Ste tu orlenunipetrol.sk > SK/  Zásady ochrany osobných údajov
Velikost textu:  A AA
Zásady ochrany osobných údajov

I. Základné ust​anovenia

Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bodu 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane​​ fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „GDPR”) je spoločnosť ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o., so sídlom Kalinčiakova14083/33A Bratislava, PSČ: 831 04, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Bratislava I, vložka 20665/B oddiel Sro, IČO: 35 777 087 (ďalej len „ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o.“ alebo „Správca“).

ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o. kladie veľký dôraz na transparentnosť spracovania a bezpečia Vašich osobných údajov, ktoré sú považovan​​é za prísne dôverné, a nakladá s nimi v súlade s GDPR a ďalšími platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

Pre zaistenie bezproblémovej komunikácie medzi Vami a spoločnosťou ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o. bol menovaný Poverenec pre ochranu osobných údajov, ktorý je Vám v prípade dotazov či nezrovnalostí so spracovaním osobných údajov k dispozícii na emaile osobneudajesk@orlenunipetrol.cz, tel. čísle +421 248 209 310 alebo na adrese ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o., Ochrana osobných údajov, Kalinčiakova 14083/33A, 831 04 Bratislava 3.

Spoločnosť ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o. si váži Vašu dôveru a preto Vás v súlade so zásadou transparentnosti týmto dokumentom „Zásady ochrany osobných údajov“ informuje o spracovaní Vašich osobných údajov, ktoré sú potrebné pre nižšie uvedené účely.


II. Účely spracovania osobných údajov a ich právny základ

1. Realizácia a plnenie zmluv​ného vzťahu

S​poločnosť ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o. sa zaoberá výrobou a predajom rafinérskych, petrochemických a maloobchodných produktov a doplnkových služieb. Pri tejto obchodnej činnosti dochádza ku spracovaniu osobných údajov a to predovšetkým partnera (zákazník, dodávateľ) ako fyzickej osoby a ďalších osôb, typicky kontaktných a iných osôb na strane partnera ako právnickej osoby.

Účelom spracovania osobných údajov je realizácia a plnenie zmluvného vzťahu, tj. dodanie objednaného produktu, zaistenie dopravy, výkon práv a povin​ností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi partnerom a ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o. a ďalšími zmluvnými záväzkami. Právny základ pre spracovanie osobných údajov je čl. 6. odst. 1 písm. b) GDPR alebo spracovanie nevyhnutné pre splnenie zmluvy a pre prevedenie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy. Kontaktné údaje fyzických osôb, ktoré zastupujú partnera, ako právnickú osobu spracovávame, pretože, je to nevyhnutné k plneniu zmluvy s partnerom, a spracovanie je založené na spoločnom oprávnenom záujme partnera a ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o. na poskytovanie dojednaných služieb.


Za vyššie špecifikovaným účelom zhromažďuje ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o. tieto údaje: 

 • Identifika​​čné údaje (meno, priezvisko, IČ, DIČ, prípadne RČ)

 • Konta​ktné údaje (e-mailová adresa, poštovná adresa, telefónne číslo, funkcia)

 • Číslo bankového účtu

 • Prevádzkové záznamy (zápisy zo schôdzok, pokyny apod.)

 • Údaje o objednávke, dodávke, údaje o platbe

 • Nevyhnutnú komunikáciu medzi partnerom a ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o.

 

2. Plneniu zákonných povinností v rámci účtovnej a daňovej agendy

Účtovné doklady, údaje o Vašich platbách a ďalšie informácie vyžadované zákonom spracovávame pre splnenie našich zákonných povinností, tj. čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

 

3. Komunikácia s dopytujúcimi sa

V prípade, že kontaktujete spoločnosť ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o. prostredníctvom emailu, poštovnej adresy alebo iným spôsobom, budú informácie o Vašom kontakte spracovávané iba za účelom komunikácie s Vami.

 

Za vyššie špecifikovaným účelom zhromažďuje ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o. tieto údaje:

 • Identifikačné​​ údaje (meno, priezvisko, IČ, DIČ, prípadne RČ) 

 • Kontaktné údaje (e-mailová adresa, poštovná adresa, telefónne číslo, funkcia) 

 • Nevyhnutnú komunikáciu medzi partnerom a ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o.

 

4. Nábor zamestnancov

Pokiaľ sa chcete stať čle​nom tímu spoločnosti ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o. a zašlete nám Váš životopis prostredníctvom odpovedného formulára, budeme spracovávať Vaše osobné údaje za účelom výberového konania na Vami zvolenú pracovnú pozíciu. Právnym základom pre spracovanie Vašich osobných údajov je čl. 6. odst. 1 písm. b) GDPR alebo spracovanie nevyhnutné pre splnenie zmluvy a pre prevedenie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy.

V prípade, že sa zúčastníte 1. kola výberového konania, môžete byt požiadaný/á o udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov, a to za účelom overenie či získania referencií u predchádzajúcich zamestnávateľov, z verejných zdrojov a vo verejných registroch právnických a fyzických osôb z dôvodu overenia pravdivosti Vami poskytnutých informácií a predísť tým stretu záujmov s činnosťou skupiny ORLEN Unipetrol.

Kompletné informácie o spracovaní osobných údajov za týmto účelom získate v každej úvodnej hlavičke ponúkanej pracovnej pozície.


5. Zaslanie ponúk obdobných pracovných pozícií

Pokiaľ ste poskytol/a spoločnosti ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o. súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom evidovania Vašej osoby ako záujemca o iné vhodné pracovné miesto v rámci skupiny ORLEN Unipetrol, budú Vaše osobné údaje spracovávané k zasielaniu ponúk obdobných pracovných pozícií. Právnym základom pre spracovanie Vašich osobných údajov je čl. 6. odst. 1 písm. a) GDPR alebo Váš dobrovoľný súhlas, ktorý je možné kedykoľvek odvolať.

Kompletné informácie o spracovaní osobných údajov za týmto účelom získate v každej dolnej časti ponúkanej pracovnej pozície.

 

6. Zaslanie obchodných oznámení

Našich klientov v zdravej periodicite kontaktujeme s ponukou ďalších služieb alebo s pozvánkou na niektorú z našich akcií, prípadne s aktuálnymi novinkami v obore. Pokiaľ takéto informácie nechcete dostávať, odpovedzte na náš email nebo nám iným spôsobom túto informáciu oznámte a my Vám vyhovieme.


Za vyššie špecifikovaným účelom zhromažďuje ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o. tieto údaje:

 • Identifi​​kačné údaje (meno, priezvisko, IČ, DIČ, prípadne RČ) 

 • Kontaktné údaje (e-mailová adresa, poštovná adresa, telefónne číslo, funkcia)

 

7. Plnenie pracovno-právneho vzťahu

Naši zamestnanci sú informovaní o spracovaní ich osobných údajov individuálne.


III. Doba uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame a uchovávame po dobu nevyhnutnú k zaisteniu všetkých práv a povinností vyplývajúcich z príslušného zmluvného vzťahu a následne po dobu, počas ktorej je ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o. povinná ako správca osobných údajov osobné údaje uchovávať podľa obecne záväzných právnych predpisov, alebo po dobu, na ktorú ste nám ku spracovaniu poskytol/a súhlas. V ostatných prípadoch vyplýva doba spracovania z účelu spracovania alebo je stanovená. 


Správca uchováva osobné údaje:

 • ​​po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a k uplatnenie si nároku z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu); 

 • po dobu 1 roku od ukončenia vzájomnej interakcie u osobných údajov spracovávaných za účelom zodpovedania Vášho dotazu;

 • po dobu stanovenú príslušnými zákony v prípade, kedy plníme naše zákonné povinnosti, v prípade vedenia účtovníctva môže táto doba dosiahnuť až 10 rokov;

 • do odvolania súhlasu subjektom údajov u spracovania osobných údajov založeného na základe súhlasu subjektu údajov, maximálne však po dobu 2 rokov od udelenia súhlasu; 

 • po dobu 6 mesiacov od ukončenia výberového konania na danú pracovnú pozíciu.

 • Po uplynutí doby uchovania správca osobné údaje zlikviduje.


IV. Predávanie osobných údajov

V spoločnosti ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o. sú Vaše osobné údaje uchovávané v maximálnom bezpečí a sprístupnené len oprávneným zamestnancom, či jednotlivým spracovateľom a správcom osobných údajov, a to len v miere nevyhnutnej pre naplnenie jednotlivých účelov spracovania. Bezpečie Vašich osobných údajov je u týchto príjemcov zabezpečené prostredníctvom ich zmluvných záväzkov.

 

Zoznam kategórií príjemcov osobných údajov:

 • Orgány štát​​nej správy 

 • Poisťovne; 

 • Holdingová spoločnosť PKN ORLEN zabezpečujúca IT podporu systému pre spracovanie osobných údajov; 

 • Štatistický úrad v anonymizovanej forme; 

 • Externí audítori.

 

Za určitých podmienok je spoločnosť ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o.  oprávnená niektoré Vaše osobné údaje predať na základe platných právnych predpisov, napríklad orgánom činným v trestnom konaní či ďalším orgánom verejnej moci. 

Spoločnosť ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o. ako člen skupiny ORLEN, využíva konsolidáciu IT systému a Vaše osobné údaje sú uložené na serveroch v Poľsku.

ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o. nepredáva osobné údaje mimo území EU, EHP či medzinárodným organizáciám.


V. Vaše práva

V súvislosti so spracovaním osobných údajov máte nasledujúce práva:

1. Právo na prístup k osobným údajom

V súvislosti so spracovaním osobných údajov máte na základe Vašej žiadosti právo na poskytnutie informácii a na poskytnutie kópie Vašich spracovávaných osobných údajov. V prípade opakovanej žiadosti bude spoločnosť ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o. oprávnená za kópiu poskytnutých osobných údajov si účtovať primeraný poplatok. O takomto postupe Vás bude informovať.


2. Právo na opravu

Pokiaľ sa domnievate, že osobné údaje, ktoré spracovávame, sú nepresné, neaktuálne alebo inak nesprávne, kontaktujte nás a my ich opravíme. Opravu prevedieme bez zbytočného odkladu, vždy však s ohľadom na technické možnosti.

  

3. Právo na výmaz

Pokiaľ už osobné údaje nie sú potrebné k zaisteniu stanoveného účelu, alebo odvoláte súhlas s ich spracovaním, na Vašu žiadosť tieto osobné údaje vymažeme. V niektorých prípadoch je však Vaše právo obmedzené. Napríklad osobné údaje, ktoré spracovávame na základe našich zákonných povinností nejdú vymazať pred uplynutím zákonom stanovených archivačných lehôt. Alebo v prípade osobných údajov súvisiacich s poskytovaním služieb nejdú tieto vymazať pred uplynutím lehoty k prípadnému uplatneniu súvisiacich nárokov (náhrada škody, reklamácie atď.).

 

4. Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo na obmedzenie spracovania pokiaľ:

 • osobné údaje, ktoré spracov​​ávame, sú nepresné;

 • spracovanie je nezákonné;

 • osobné údaje už nie sú potrebné, ale Vy ich potrebujete pre určenie, výkon alebo obhajobu právneho nároku;

 • podal/a ste námietku proti spracovaniu.


Po dobu obmedzenia budú Vaše osobné údaje u nás iba uložené a nebudú s nimi robené žiadne operácie bez Vášho súhlasu. Obmedzenie spracovania trvá po dobu, po ktorú trvá niektorá z vyššie uvedených situácii. O prípadnom ukončení obmedzení budete informovaní.

 

5. Právo podať námietku 

Proti spracovaniu, založenom na základe oprávneného záujmu a pre priamy marketing, môžete podať odôvodnenú námietku. Oprávnenosť námietky bude posudzovaná a o rozhodnutí budete vyrozumení prostredníctvom Vami zvoleného kontaktu.

 

6. Právo na prenositeľnosť údajov

V prípade, že chcete, aby spoločnosť ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o. Vaše osobné údaje poskytla tretiemu subjektu, môžete využiť svoje právo na prenositeľnosť osobných údajov. V prípade, že by výkonom tohoto práva boli dotknuté práva a slobody tretích osôb, ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o. nebude môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

 

7. Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov

V prípade spracovania osobných údajov na základe Vášho súhlasu, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať. Pokiaľ si tak želáte urobiť, kontaktujte nás so svojou žiadosťou prostredníctvom kontaktných údajov Poverenca pre ochranu osobných údajov uvedených nižšie.

 

8. Právo nebyť predmetom automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania v rámci našej činnosti nevyužívame.

 

9. Právo podať sťažnosť na dozorný orgán

Pokiaľ máte pocit, že s Vašimi osobnými údajmi nie je nakladané podľa zákona, máte právo obrátiť sa s Vašou odôvodnenou sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenské republika.

Pri realizácii Vašich práv sa na nás obracajte prostredníctvom kontaktných údajov Poverenca pre ochranu osobných údajov na emaile osobneudajesk@orlenunipetrol.cz​, alebo na doručovacej adrese ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o., Ochrana osobných údajov, Kalinčiakova 14083/33A, 831 04 Bratislava 3. ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo primeraným spôsobom overiť identitu subjektu údajov uplatňujúceho vyššie uvedené práva.


VI. Sociálne siete

Chceme byť neustále v spojení a zdieľať s Vami naše aktivity prostredníctvom profilov na sociálnych sieťach ako je Facebook, Twitter, YouTube​, Instagram a LinkedIn. Naše vlastné internetové stránky nevyužívajú sociálne pluginy ale iba odkazujú na naše profily na sociálnych sieťach, ktoré môžu obsahovať fotografie a videa z rôznych nami usporiadaných akcií.

Informácie o účel​e a rozsahu zhromažďovania údajov a ich ďalšom spracovaní poskytovateľom sociálnych sietí, ako aj súvisiace informácie o Vašich právach a možnostiach nastavení s ohľadom na ochranu Vášho súkromia nájdete priamo na sociálnych sieťach.

 

Informácie o spracovaní osobných údajov sociálnej siete Facebook:

http://www.facebook.com/policy.php

Informácie o spracovaní osobných údajov sociálnej siete Twitter:

https://twitter.com/privacy 

Informácie o spracovaní osobných údajov sociálnej siete YouTube:

https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=cs 

Informácie o spracovaní osobných údajov sociálnej siete Instagram:

https://help.instagram.com/519522125107875 

Informácie o spracovaní osobných údajov sociálnej siete LinkedIn:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy


VII. Súbory cookies

Pre správne fungovanie webových stránok je niekedy nevyhnutné umiestniť malé dátové súbory, označované ako cookies, na Vaše zariadenie. Jednotlivé typy cookies a ďalšie informácie sme pre Vás prehľadne pripravili v baneri (okne), ktoré môžete kedykoľvek vyvolať cez tent​​o odkaz.

Pre niektoré typy cookies je vyžadovaný Váš súhlas, ktorý môžete kedykoľvek zmeniť alebo odvolať prostredníctvom nastavenia preferencií v baneri (okne), ktoré môžete kedykoľvek vyvolať cez tento odkaz Chcem zmeniť nastavenie cookies.

V prípade udelenia Vášho súhlasu s použitím všetkých typov cookies, bude Váš súhlas platný po dobu 12 mesiacov, ak ho nezmeníte skôr. V prípade neudelenia súhlasu bude Vaša voľba uložená po dobu 14 dní a potom opäť ponúknutá pri návšteve našich webových stránok.

V prípade otázok je Vám k dispozícii náš poverenec pre ochranu osobných údajov na emaile osobniudaje@orlenunipetrol.cz​ alebo na poštovej adrese ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., Úsek ochrany informácií, Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4.

Tieto zásady boli aktualizované dňa 1. 7. 2021.


​​
 
 

Značky Skupiny UNIPETROL